Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Badanie sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.

Drukuj
1 2 3

Rada Nadzorcza Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ulica św. J. Odrowąża 15 ogłasza postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. za lata obrotowe 2017 – 2018.

Przedmiot zamówienia:

Badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań zgodnie z zakresem wskazanym w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badania dotyczyć będą lat 2017 – 2018.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na piśmie nie później niż w terminie do 16 sierpnia 2017 r., w sekretariacie Spółki 03-310 Warszawa, ul. Św. J. Odrowąża 15 do godz. 14.00 w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018”.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 1. Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki .
 2. Minimalna liczba osób zespołu: 3 osoby jednocześnie podczas badania sprawozdania finansowego Spółki.
 3. Badanie metodą pełną następujących obszarów działalności Spółki:
 • kosztów i przychodów działalności operacyjnej;
 • pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych;
 • kosztów i przychodów finansowych;
 • zysków i strat nadzwyczajnych;
 • rezerw i odpisów aktualizacyjnych;
 • umów różnego rodzaju pośrednictwa.
 1. Rada Nadzorcza ustala dla dokumentów z obszaru koszty i przychody z działalności operacyjnej poziom istotności w wysokości 30 tys. zł, po przekroczeniu którego dokumenty związane z ww. obszarami muszą zostać zbadane przez biegłego rewidenta metodą pełną. Informacja o przewidywanej liczbie transakcji w tym obszarze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z innymi danymi: www.rewita.pl.
 2. Rada Nadzorcza ustala dla dokumentów z pozostałych wyżej wymienionych obszarów poziom istotności w wysokości 10 tys. zł, po przekroczeniu którego dokumenty związane z ww. obszarami muszą zostać zbadane przez biegłego rewidenta metodą pełną. Informacja o przewidywanej liczbie transakcji w tym obszarze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z innymi danymi: www.rewita.pl.
 3. Obecność biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w przypadku takiej konieczności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszt uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu oraz na Posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.
 4. Obowiązek przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 5. Możliwość zakończenia współpracy przed terminem przez każdą ze stron.
 6. Zawarcie umowy wedle wzoru opracowanego przez Zarząd Spółki zamieszczonego
  wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki.

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:

 • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru firm audytorskich, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską wymogów, o których mowa w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnego sprawozdania o badanym sprawozdaniu finansowym, obecność kluczowego biegłego rewidenta na Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 • wskazanie osób przeprowadzających poszczególne badanie z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta oraz doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów wielooddziałowych);
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, w tym z branży, w której działa Spółka.

Kryteria wyboru oraz sposób oceny ofert:

 • cena oferty – waga 50%,
 • doświadczenie w branży, w której działa Spółka – waga 25%,
 • doświadczenie w badaniu podmiotów wielooddziałowych – waga 25%.

Oceny ofert dokonuje Rada Nadzorcza na posiedzeniu po analizie dostarczonej dokumentacji.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r. po godz. 16.00 w siedzibie Spółki (03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża 15).

Informacje dodatkowe:

 • termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz przedłożenia sprawozdań ustala się: za rok 2017 nie później niż 31 marca 2018 r. oraz za rok 2018 nie później niż do 31 marca 2019;
 • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania;
 • o wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.


Data wytworzenia: 2017-08-03 15:50 Autor: Data publikacji: 2017-08-03 15:50 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Lewandowski Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-03 Osoba modyfikująca: