Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Mielnie

Drukuj
1 2 3

AMW REWITA Sp. z o. o.

ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

tel. 501 530 845, fax 22 270 21 43

e-mail: nieruchomosci@rewita.pl; www.rewita.pl

NIP 701 030 24 56, REGON 142990254

na podstawie „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

składnika aktywów trwałych stanowiącego zabudowaną nieruchomość gruntową obejmującą działkę nr 4/286 o pow. 1,4597 ha, obręb 0020 Mielno,  gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, położoną przy ul. Suriana w Mielnie, objętą Księgą Wieczystą nr KO1K/00098563/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

OPIS

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Mielno, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Usytuowana w obszarze pomiędzy ulicami Suriana i Świerczewskiego. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wczasowa i pensjonatowa, liczne tereny zalesione, domki letniskowe, kwatery prywatne. W kierunku centrum miasta znajdują się liczne punkty gastronomiczne oraz punkty związane z obsługą ruchu turystycznego, kawiarnie, dyskoteki, kino. Teren położony jest w bliskiej odległości od morza i jeziora Jamno, w otoczeniu lasów wydmowych.

Dostęp do drogi publicznej

Zapewniony od strony ul. Suriana i od ul. Świerczewskiego.

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Działka jest częściowo ogrodzona. Teren jest oświetlony, porośnięty licznymi zadrzewieniami i zakrzewieniami.

Na działce posadowione są następujące budynki:

  • budynek stołówki z 1966 r. o pow. użytkowej 315 m2,
  • drewniany budynek kawiarni z 1966 r. o pow. użytkowej 238 m2,
  • murowany budynek łaźni z 1963 r. o pow. użytkowej 98 m2,
  • 4 drewniane domki campingowe z 1984 r. o pow. użytkowej 117 m2/3 domki i pow. użytkowej 49 m2/1 domek.

Powyższe budynki sprzedawane są bez wyposażenia.

Do nieruchomości doprowadzona jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektryczna.

Kształt i topografia:

  • kształt regularny,
  • teren płaski,
  • powierzchnia gruntu: 1,4597 ha.

Z nieruchomością nie są związane żadne obciążenia i zobowiązania.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Działka położona jest na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie przedmiotowej działki ujęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określono jako UM1-e – tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej, ekstensywnej.

Strefa - Działka położona jest na terenie Nadmorskiego Pasa Ochronnego.

  1. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTĄPIENIE

Wysokość postąpienia wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

WADIUM

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2017 r. w pieniądzu na konto AMW REWITA Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. nr 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg Mielno dz. nr 4/286”.

DATA I MIEJSCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - LICYTACJI

Licytacja odbędzie się w dniu 24.07.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

WIZJA LOKALNA

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 04.07. do 23.07.2017 r. po uprzednim uzgodnieniu z p.o. Dyrektorem Oddziału  Rewita Mielno - p. Bożeną Mas,  tel.: 606-144-512.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.rewita.pl/przetargi/aktualne

AMW REWITA Sp. z o. o. uzyskała stosowną zgodę korporacyjną, wynikającą w szczególności z Umowy Spółki.

W przypadku osób fizycznych, oferent zobowiązany jest przedstawić pisemną zgodę małżonka uczestnika na dokonanie nabycia nieruchomości z podaniem oznaczenia nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręcznym podpisem. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego małżonka oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

W przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie.

Protokół z przebiegu przetargu nieograniczonego – licytacji zostanie sporządzony przez notariusza, wybranego przez Spółkę.


Data wytworzenia: 2017-07-04 15:16 Autor: Marcin Parowicz Data publikacji: 2017-07-04 15:16 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Lewandowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26 Osoba modyfikująca: Marcin Parowicz