AMW REWITA Sp. z o.o.
 • Warszawa, dnia 14.09.2020 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43;
  e-mail: nieruchomosci@rewita.pl; www.rewita.pl,www.amwrewita.pl na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
  W WARSZAWIE” (dalej Zasady).

  OGŁASZA

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

  niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w następujących postępowaniach:

   

  Postępowanie przetargowe nr I – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/20 o pow. 0,1822 ha wraz z udziałem w wysokości 93/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr II – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/18 o pow. 0,1170 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr III – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/17 o pow. 0,1157 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr IV – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/19 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem w wysokości 80/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr V – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/16 o pow. 0,1148 ha wraz z udziałem w wysokości 58/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Mapa z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych działek stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia przetargowego.

  1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

  tel. 501-530-845, e-mail: nieruchomosci@rewita.pl

  OPIS

  Kompleks niezabudowanych działek położony jest w południowo-zachodniej części wsi Maróz, w odległości ok. 6 km od Waplewa i od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk. Wieś Maróz jest popularnym ośrodkiem wypoczynkowym ze względu na okoliczne lasy oraz jezioro. Oprócz licznych prywatnych kwater znajdują się tam również dwa ośrodki wypoczynkowe oraz zabudowa letniskowa. Kompleks położony jest w odległości ok. 500 m od jeziora Maróz, od strony wschodniej i południowej jest częściowo ogrodzony.

  Dostęp do drogi publicznej

  Do wsi prowadzi lokalna droga asfaltowa, dojazd do działek odbywa się przez działkę drogową
  o nr. ewid. 41/21.

  Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

  Teren nieruchomości porośnięty jest trawą i pojedynczymi krzewami.

  Sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna znajdują się w zasięgu działek, wzdłuż drogi gminnej – działki nr 106.

  Zagospodarowanie przestrzenne:

  Działki położone są na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem działki drogowej nr 41/21, która położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „1KDW” – teren drogi wewnętrznej (Uchwała Rady Miejskiej nr XLI-367/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.).

  Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX-348/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem „R” – tereny rozwoju funkcji turystycznej.

  Strefa

  Przedmiotowe nieruchomości położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej.

  1. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:

  CENA WYWOŁAWCZA

  Postępowanie przetargowe nr I - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych);

  Postępowanie przetargowe nr II - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100);

  Postępowanie przetargowe nr III - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);

  Postępowanie przetargowe nr IV - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

  Postępowanie przetargowe nr V - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

  Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem
  od towarów i usług w wysokości 23 %.

  WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

  Postępowanie przetargowe nr I - wysokość postąpienia wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr II - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr III - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr IV - wysokość postąpienia wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr V - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych, 00/100).

  Warunkiem ważności każdego ww. postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  WADIUM

  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości:

  Postępowanie przetargowe nr I - wysokość wadium wynosi 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych, 00/100)

  Postępowanie przetargowe nr II - wysokość wadium wynosi 6.600,00 zł (słownie: sześć  tysięcy sześćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr III - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr IV - wysokość wadium wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr V - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100).

  Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020 r. na konto AMW REWITA Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. nr 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911
  z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg Maróz – postępowanie [należy wpisać numer postępowania: I, II, III, IV lub V]”.

  Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

  WIZJA LOKALNA

  Nieruchomość można oglądać w dni robocze do dnia 12.10.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Kowalskim, tel. 502-385-366.

  DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - LICYTACJI

  Licytacje odbędą się w dniu 15.10.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr I,

  11:30 – postępowanie nr II,

  12:00 – postępowanie nr III,

  12:30 – postępowanie nr II,

  13:00 – postępowanie nr V,

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
  I piętro, sala konferencyjna.

  Należy przedstawić oraz złożyć następujące dokumenty:

  1. potwierdzenie wpłaty wadium,
  2. do wglądu dowód tożsamości osób, które stawiły się na licytacji,
  3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium,
  4. w przypadku osób fizycznych, oferent zobowiązany jest przedstawić w oryginale pisemną zgodę małżonka uczestnika na dokonanie nabycia nieruchomości z podaniem oznaczenia nieruchomości, potwierdzoną własnoręcznym podpisem. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego
   o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  5. w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,
  6. oświadczenie osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Ogłoszenia.
  1. POZOSTAŁE INFORMACJE

  Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej https://www.rewita.pl oraz www.amwrewita.pl.

  Do niniejszego postępowania przetargowego nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2) „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

  Z uwagi na przysługujące Krajowemu Zasobowi Nieruchomości ustawowe prawo pierwokupu na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2020.1100, tj. z dnia 25.06.2020), z uczestnikiem przetargu, który wygra przetarg, podpisana zostanie warunkowa umowa sprzedaży zawierająca warunek niewykonania przez Krajowy Zasób Nieruchomości prawa pierwokupu.

  Działka drogowa nr 41/21 o pow. 0,2144 ha obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego.

  Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza do czynności notarialnych związanych z przetargiem i sprzedażą nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.

  Załączniki:

  1. Wzór oświadczenia.
  2. Informacja o ochronie danych osobowych.
  3. Mapa z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych działek.
  Więcej
 • Maróz - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w następujących postępowaniach:

  TERMIN PRZETARGU:

  Licytacje odbędą się w dniu 26.08.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr I,

  11:30 – postępowanie nr III,

  12:00 – postępowanie nr IV,

  Licytacje odbędą się w dniu 27.08.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr II,

  11:30 – postępowanie nr V,

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
  I piętro, sala konferencyjna.

   

  Postępowanie przetargowe nr I – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/16 o pow. 0,1148 ha wraz z udziałem w wysokości 58/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr II – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/17 o pow. 0,1157 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr III – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/18 o pow. 0,1170 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr IV – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/19 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem w wysokości 80/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie,KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr V – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/20 o pow. 0,1822 ha wraz z udziałem w wysokości 93/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Więcej
 • Termin przetargu - 22.07.2020 r.

  godz. 11:00 – postępowanie nr I

  godz. 11:30 – postępowanie nr II

  godz. 12:00 – postępowanie nr III

  godz. 12:30 – postępowanie nr IV

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Licytacja odbędzie się w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Termin przetargu - nowy termin przetargu 31.07.2020 r. 22.06.2020 r. 19.03.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Termin przetargu - 12.03.2020 r.

  godz. 11:00 – postępowanie nr I

  godz. 11:30 – postępowanie nr II

  godz. 12:00 – postępowanie nr III

  godz. 12:30 – postępowanie nr IV

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kołobrzegu.

  Termin przetargu - 28.11.2019 r. o godz. 12.00

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Termin przetargu - 19.09.2019 r.

  godz. 12:00 – postępowanie nr I

  godz. 12:40 – postępowanie nr II

  godz. 13:20 – postępowanie nr III

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.:

  - 139 i 140 i 138/43  o łącznej powierzchni 2,0051 ha, wraz z wyposażeniem.

  Składanie zgłoszeń w dniu 18.06.2019 r. w godzinach od 9:00 do 11:00. Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2019 o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15

  Więcej
 • Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w Darłowie, na okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

  Termin składania ofert - do dnia 31.05.2019 r.

  Więcej
 • Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu i powierzchni użytkowej (kawiarnia) w Oddziale Rewita Mielno, na okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r.

  Termin składania ofert - do dnia 20.05.2019 r.

  Więcej
 • Więcej
 • Termin przetargu - 17.01.2019 r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU

  POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZONEGO 12 CZERWCA 2018 R.

  Na podstawie § 16 ust. 1 „Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”,

  Zarząd AMW REWITA  Sp. z o.o. odwołuje postępowanie przetargowe

  ogłoszone 12 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 2/26, 2/35 i 2/36 o łącznej pow. 5,5572 ha, położonej przy ul. Zwycięstwa 26 w Darłowie, obręb 0001 Darłowo 1, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098432/4, za cenę wywoławczą w wysokości 12.000.000,00 zł netto.  Darłowo – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 2/26, 2/35 i 2/36 o łącznej pow. 5,5572 ha, obręb 0001 Darłowo 1,  gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, położonej przy ul.  Zwycięstwa 26 w Darłowie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098432/4, bez wyposażenia.

  Więcej
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas określony składnika aktywów trwałych stanowiącego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Wschodniej 31 w Kołobrzegu, działka nr ewid. 3/2 obręb 0014, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie o powierzchni 3,0322 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00048992/3, wraz z wyposażeniem.

  Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.
  w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 18.06.2018 r. w godzinach od 9:00 do 10:30.

  Data przetargu - 18.06.2018 r. o godz. 10:30

  Miejsce przetargu w siedzibie Spółki AMW REWITA w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Termin przetargu - 18.06.2018 r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU

  POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZONEGO 9 MAJA 2018 R.

  Na podstawie § 16 ust. 1 „ZASAD ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE”, Zarząd AMW REWITA Sp. z o.o. odwołuje postępowanie przetargowe ogłoszone 9 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 4/289; 4/290; 4/293; 4/294; 4/295; 4/296; 4/297; 4/298; 4/299; 4/300; 4/301; 4/302; 4/303; 4/304; 4/305 o łącznej pow. 1,0920 ha oraz udziału w wysokości 8627/10000 w działce drogowej nr 4/292 o pow. 0,0679 ha, obręb 0020 Mielno, gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, położonej przy ul. por. Wł. Suriana w Mielnie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098563/1 i nr KO1K/00110165/2, za cenę wywoławczą w wysokości 4.100.000,00 zł netto.

   

  Więcej
 • nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.:

  - 139 i 140 i 138/43  o łącznej powierzchni 2,0051 ha, wraz z wyposażeniem.

  Składanie zgłoszeń w dniu 25.04.2018 r. w godzinach od 9:00 do 11:00. Licytacja odbędzie się w dniu 25.04.2018 o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15

  Więcej
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas określony od 01.06.2018 r. do 31.03.2021 r. położonej przy ul. Wschodniej 31, w Kołobrzegu, działka nr ewid. 3/2 obręb 0014, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie o powierzchni 3,0322 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00048992/3, wraz z wyposażeniem.

  Data i miejsce zgłoszeń: 05.02.2018r. w godz. od 9.00 do 11.00 w siedzibie Spółki - AMW REWITA Sp.z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.

  Więcej
Data stworzenia : 2012-06-11 13:11 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2012-06-11 13:11 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-13 08:37 Osoba modyfikująca : Dorota Czaja