AMW REWITA Sp. z o.o.

Ustronie Morskie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Sosnowej 3 w miejscowości Ustronie Morskie

Warszawa, dnia 24.06.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43; e-mail: nieruchomosci@rewita.pl; www.rewita.pl, www.amwrewita.pl, na podstawie dokumentu
pt. „ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE” (dalej „Zasady”).

 

 

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - LICYTACJĘ
NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OKREŚLONY 60 MIESIĘCY (5 LAT)

 

składnika aktywów trwałych stanowiącego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną
w miejscowości Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr KO1L/00046773/8, w następujących postępowaniach:

Postępowanie przetargowe nr I – dzierżawa na czas określony  tj. 60 m-cy (5 lat) zabudowanej  nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewid. 1192, 1193, 1195, 1196, 1197 o łącznej powierzchni 2,3771 ha, obręb 0029 Ustronie Morskie, położonej przy ul. Sosnowej 3
w miejscowości Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr KO1L/00046773/8.

Postępowanie przetargowe nr II – dzierżawa na czas określony  tj. 60 m-cy (5 lat) zabudowanej  nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewid. 1191, 1194, 1198, 1200, 1201 o łącznej powierzchni 2,5821 ha, obręb 0029 Ustronie Morskie, położonej przy ul. Sosnowej 3
w miejscowości Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr KO1L/00046773/8.

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych działek stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia przetargowego.

 

 

 1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

 

OPIS

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części miejscowości w peryferyjnej strefie turystycznej, ok. 50 metrów od morza, (nieruchomość posiada własne bezpośrednie zejście na plażę). Otoczenie nieruchomości stanowi bardzo luźna zabudowa wczasowa i pensjonatowa, tereny zalesione, wydmy, morze i plaża. W najbliższym otoczeniu znajdują się: tereny ośrodków wczasowych i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Od strony południowej, w dalszej odległości, tereny zadrzewione z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mieszkalno-pensjonatową.

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu:

Dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez drogę wewnętrzną, następnie przez drogę utwardzoną gminną i dalej przechodzącej w drogę asfaltową ul. Sosnową.

Nieruchomość porośnięta jest licznymi drzewami i zakrzywieniami. Uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną.

Na nieruchomości posadowione są obiekty po zamkniętym ośrodku wypoczynkowym:

 • dwukondygnacyjny budynek administracyjny o konstrukcji stalowej z 1985 r.,
  o pow. użytkowej ok. 783,00 m²,
 • 20 domków campingowych o konstrukcji murowanej z 1975 r. o pow. użytkowej ok. 31 m2,
 • murowany budynek przepompowni z 1973 r. o pow. użytkowej ok. 4 m2,
 • 2 budynki schronów o łącznej pow. użytkowej ok. 82 m2.

 

Infrastruktura techniczna, budynki i budowle wymagają generalnego remontu.

Cel dzierżawy przedmiotowej nieruchomości jest ograniczony do założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr 1199 – droga wewnętrzna do wyłącznego korzystania przez Dzierżawców i ich klientów.

 

 

 1. INFORMACJE O SKŁADANIU ZGŁOSZEŃ:

 

CENA WYWOŁAWCZA

Postępowanie przetargowe nr I - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości za cały okres trwania umowy wynosi 336.000,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Postępowanie przetargowe nr II - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości za cały okres trwania umowy wynosi 336.000,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Do uzyskanej w przetargu ceny czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

Wylicytowana łączna wartość świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby miesięcy, na jaki zostanie zawarta umowa dzierżawy.

 

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

Postępowanie przetargowe nr I  - wysokość postąpienia wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Postępowanie przetargowe nr II  - wysokość postąpienia wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego licytanta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

WADIUM

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez licytanta wadium w wysokości:

Postępowanie przetargowe nr I  - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Postępowanie przetargowe nr II  - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

 

Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2021 r. w pieniądzu na konto AMW REWITA Sp. z o.o. prowadzone przez bank Pekao S.A. nr rachunku 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg - dzierżawa Ustronie Morskie postępowanie nr (należy wpisać numer postępowania: I lub II)”.

Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

 

WIZJA LOKALNA

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 27.09.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Departamentem Mienia, tel. 501-530-845.

 

DATA I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową
w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 30.09.2021 r. w godzinach 13:00 – 13:45.

 

DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – LICYTACJI

 

Licytacja odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. odpowiednio o godz.:

14:00 – postępowanie nr I

14:30 – postępowanie nr II

w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
I piętro, sala konferencyjna.

 

Należy złożyć i przedstawić następujące dokumenty:

 1. Oświadczenia osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzorów stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
 2. dokumenty potwierdzające zdolność finansową Licytanta do wykonania umowy na oddanie składnika aktywów trwałych do odpłatnego korzystania w szczególności:
 1. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS, nie starsze niż 30 dni,
 2. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – US, nie starsze niż 30 dni,
 3. sprawozdanie finansowe za rok poprzedni lub dokument określający wysokość przychodów i kosztów za rok poprzedni,
 1. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej zgłoszenie,
 2. pisemną zgodę małżonka licytanta na złożenie zgłoszenia oraz zawarcie umowy dzierżawy na przedmiotową nieruchomość. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 3. w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,
 4. oświadczenie o akceptacji treści Wzoru Umowy.

 

ZAWARCIE UMOWY

I ZŁOŻENIE ZABEZPIECZEŃ

O zatwierdzeniu wyniku przetargu dla Postępowania nr I i nr II oraz dacie podpisania umowy
i złożenia zabezpieczeń w formie aktów notarialnych w siedzibie Spółki, Oferent zostanie poinformowany na piśmie.

 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Okres obowiązywania

Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. 60 miesięcy (5 lat), liczony od daty zawarcia umowy (IV kwartał 2021 r.).

 

Czynsz dzierżawny i inne opłaty

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany zapłacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny z góry
  w okresach miesięcznych. Stawka czynszu zostanie powiększona o należny podatek VAT.
 2. Czynsz dzierżawny za niepełne miesiące dzierżawy liczony będzie proporcjonalnie do liczby dni, przez które Dzierżawca korzysta z Przedmiotu dzierżawy, przy czym do wyliczenia przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.
 3. Czynsz dzierżawny będzie płatny przez Dzierżawcę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego i doręczonej na adres Dzierżawcy wskazany w komparycji Umowy.
 4. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji. Zmiany czynszu najmu z tytułu waloryzacji następują nie częściej niż raz w roku i dokonywane są w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja nastąpi wyłącznie w przypadku wzrostu Wskaźnika. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu waloryzacji nie stanowią zmian warunków Umowy, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy i następują za pisemnym powiadomieniem Najemcy przez Wynajmującego. Wynajmujący dokona pierwszej waloryzacji w roku kalendarzowym, następującym po roku kalendarzowym, w którym została zawarta Umowa, a w kolejnych latach po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wzrostu Wskaźnika.
 5. Oprócz wskazanego powyżej czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem Przedmiotu dzierżawy i prowadzeniem na nim działalności, a w szczególności:
  1. opłat eksploatacyjnych (w tym opłat stałych) za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie nieczystości płynnych – płatnych
   na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego/dostawcę mediów i rozliczenia zużycia wynikającego z odczytów liczników itp. – stany liczników ww. mediów zostaną spisane w protokole zdawczo – odbiorczym w dniu przekazania Przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy;
  2. opłat z tytułu podatku od nieruchomości tj. od budynków/budowli, posadowionych/wybudowanych przez Dzierżawcę;
  3. opłat z tytułu podatku od nieruchomości tj. od budynków/budowli Wydzierżawiającego, wykorzystywanych przez Dzierżawcę do prowadzenia swojej działalności gospodarczej;
  4. innych opłat związanych z prowadzeniem działalności przez Dzierżawcę, w tym opłaty abonamentowej za radioodbiorniki oraz telewizory używane w Przedmiocie dzierżawy oraz kosztów okresowych kontroli stanu technicznego wymaganych prawem Przedmiotu dzierżawy;
  5. do złożenia w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy w urzędzie właściwej gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przedłożenia kopii deklaracji wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym urzędzie Wydzierżawiającemu.
 6. Za opóźnienie w terminie zapłaty czynszu dzierżawnego oraz innych opłat, o których mowa powyżej, Dzierżawca zobowiązany jest bez wezwania samodzielnie naliczyć i zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie, przy czym Strony przyjmują, że rok kalendarzowy ma 365 dni.
 7. Dzierżawca ponosi wszelkie opłaty lokalne, za wyjątkiem należności z tytułu podatku
  od nieruchomości, tj. za grunt Wydzierżawiającego.

Zabezpieczenia

 1. Kaucja gwarancyjna wyniesie równowartość jednomiesięcznego czynszu brutto. Wpłacone przez Dzierżawcę wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Dzierżawcy nominalnie, w terminie 30 dni od dnia zwrotu Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu oraz rozliczeniu lub potrąceniu wszystkich opłat i innych należności Wydzierżawiającego wynikających z Umowy.
 3. Kaucja gwarancyjna nie jest oprocentowana. W przypadku skorzystania z kaucji gwarancyjnej w trakcie obowiązywania Umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia wartości kaucji gwarancyjnej.
 4. Dzierżawca zobowiązany będzie w dniu zawarcia Umowy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji:
 1. w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc wprost z aktu notarialnego odnośnie wynikającego
  z Umowy obowiązku opuszczenia i zwrotu Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu w terminach określonych w Umowie;
 2. w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc wprost z aktu notarialnego do wysokości 36-cio-krotności miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto, odnośnie wynikającego z Umowy obowiązku terminowej zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu brutto oraz opłat dodatkowych,
  o których mowa w Umowie, a także wszelkimi innymi należnościami Wydzierżawiającego wynikającymi z Umowy, w tym w szczególności naliczonymi na podstawie Umowy wraz z odsetkami ustawowymi oraz ewentualnymi kosztami postępowania egzekucyjnego.

Koszty aktów notarialnych ponosi Dzierżawca.

 1. Do dnia złożenia przez Dzierżawcę zabezpieczeń opisanych w niniejszym paragrafie, Wydzierżawiający może powstrzymać się od wydania Przedmiotu dzierżawy, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od powyższego, Dzierżawca jest obowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w Umowie od dnia określonego w Umowie, jako pierwszy dzień obowiązywania Umowy.

 

Warunki rozwiązania umowy

 1. Wydzierżawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
  w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek:
  1. korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. poddzierżawienie, wynajęcie lub oddanie osobie trzeciej do nieodpłatnego korzystania całości lub części Przedmiotu dzierżawy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego,
  3. zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za pełny jeden okres płatności,
  4. niezłożenia zabezpieczeń określonych w Umowie,
  5. nieuzupełnienia kaucji gwarancyjnej zgodnie z Umową,
  6. naruszenia przez Dzierżawcę któregokolwiek postanowienia Umowy,
  7. wydania nakazu zajęcia majątku Dzierżawcy,
  8. zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Dzierżawca ma możliwość realizować przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Dzierżawcy.
 2. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1-6 powyżej Wydzierżawiający uprzednio wezwie Dzierżawcę odpowiednio do zapłaty należnego czynszu, złożenia zabezpieczenia lub zaprzestania naruszeń i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni, zaś w przypadku określonym w ust. 2 pkt 7 i 8 powyżej, Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 3. Dzierżawca zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń, w tym w szczególności związanych z przedterminowym zakończeniem obowiązywania Umowy.
 4. Pozostałe warunki Umowy dzierżawy przedstawione są we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści

„ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.” dostępnych w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych https://www.rewita.pl oraz www.amwrewita.pl

Informujemy również, iż:

 1. nieruchomość, nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich,
 2. w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne, mogące ograniczać używanie nieruchomości przez Dzierżawcę,
 3. do niniejszego postępowania nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa § 3 ust.
  2 pkt. 2 „ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.”

Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Mapa poglądowa.
 2. Wzór Umowy.
 3. Wzory oświadczeń.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-06-24 10:58 Autor: Joanna Mucha Data publikacji: 2021-06-24 10:58 Osoba udostępniająca na stronie: Joanna Mucha Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-24 Osoba modyfikująca: Joanna Mucha
Data stworzenia : 2011-07-11 14:24 Autor : dwwambip Data publikacji : 2011-07-11 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-21 13:15 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy