AMW REWITA Sp. z o.o.
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: 

  Sukcesywna dostawa wyrobów głęboko mrożonych i lodów dla  AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Zakopane, numer postępowania RWT/OZKP/272/REG/23/2021

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 06.07.2021 r. do godz. 12:00

  Więcej
 • Postępowanie przetargowe nr I – dzierżawa na czas określony tj. 60 m-cy (5 lat) zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewid. 1192, 1193, 1195, 1196, 1197 o łącznej powierzchni 2,3771 ha, obręb 0029 Ustronie Morskie, położonej przy ul. Sosnowej 3 w miejscowości Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1L/00046773/8.


  Postępowanie przetargowe nr II – dzierżawa na czas określony tj. 60 m-cy (5 lat) zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewid. 1191, 1194, 1198, 1200, 1201 o łącznej powierzchni 2,5821 ha, obręb 0029 Ustronie Morskie, położonej przy ul. Sosnowej 3 w miejscowości Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1L/00046773/8.

  Licytacja odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. odpowiednio o godz.:


  14:00 – postępowanie nr I
  14:30 – postępowanie nr II


  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 30.09.2021 r. w godzinach 13:00 – 13:45

  Więcej
 • Ustronie Morskie – ul. Sosnowa 3, przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr od 1191 do 1201 o łącznej powierzchni 5,3731 ha, położonej przy ulicy Sosnowej 3 w miejscowości Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, na czas określony 36 miesięcy.

  Data przetargu - 31.03.2021 r., godz. 14:00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., ul. Św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.

  Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 31.03.2021 r. w godzinach pomiędzy 13:00 a 14:00.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych wraz z transportem i rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o. ODDZIAŁ REWITA SOPOT 81-772 Sopot, ul. Kilińskiego 12, nr postępowania RWT/OSPT/272/REG/1/2021 .

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 23.03.2021r. do godz. 10:00 .

  Więcej
 • Kołobrzeg – ul. Wschodnia 31 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr 3/2 o powierzchni 3,0322 ha, położonej przy ulicy Wschodniej 31 w Kołobrzegu, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, wraz z wyposażeniem, na czas określony 36 miesięcy.

  Data przetargu - 30.03.2021 r., godz. 14:00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., ul. Św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

  Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 30.03.2021 r. w godzinach pomiędzy 13:00 a 14:00.

  Więcej
 • Hel – ul. Steyera przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr 139, 140 i 138/43, o łącznej powierzchni: 2,0051 ha, położonej przy ulicy Steyera w miejscowości Hel, gmina Hel, powiat pucki, województwo pomorskie         

    Warszawa, dnia 10.03.2021 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43; e-mail: sekretariat@rewita.pl; www.rewita.plwww.amwrewita.pl  na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SP. Z O.O.” (dalej Zasady).

  OGŁASZA

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OKREŚLONY 36 MIESIĘCY

  nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.:

  - 139 i 140 (dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GD2W/00031470/5),

  - 138/43 (dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GD2W/00057134/6),

  o łącznej powierzchni 2,0051 ha.

  Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku.

  1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

  OPIS

  Nieruchomość jest położona w miejscowości Hel przy ul. Steyera 3, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na obrzeżach miasta w jego północno-wschodniej części, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

  W najbliższym otoczeniu:

  • od strony południowej – zabudowa garażowa,
  • od strony zachodniej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
  • od strony północnej i wschodniej – nieruchomości gruntowe niezabudowane, zadrzewione.

  Nieruchomość usytuowana w północnej części terenów zabudowy miejskiej w odległości ok.:

  • 10 min od centrum,
  • 15 min. od Zatoki Puckiej,
  • 25 min. od Morza Bałtyckiego.

  Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

  Działka o nr. ewid. 139 zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami:

  • budynkiem wykorzystywanym jako portiernia o powierzchni użytkowej 10 m²,
  • węzłem sanitarnym z kotłownią o powierzchni użytkowej 179 m².

  Działka o nr. ewid. 140 jest niezabudowana, natomiast działka o nr ewid. 138/43 stanowi drogę dojazdową do drogi publicznej tj. ul. Steyera.

  Nieruchomość jest wyposażona w instalacje: wodną, kanalizację sanitarną oraz elektryczną, które są w złym stanie technicznym i mogą wymagać remontu (brak obowiązujących umów na dostawę mediów). Teren ogrodzony siatką stalową. Szczegóły dotyczące możliwości podłączenia się do sieci miejskiej oraz operatora energii elektrycznej należy ustalić podczas oględzin z Dyrektorem Oddziału Rewita Jurata, tel. 885-851-938.

  Informujemy, że zabudowa objęta jest ubezpieczeniem mienia od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz innych zdarzeń losowych.

  Cel dzierżawy przedmiotowej nieruchomości jest ograniczony do założeń obowiązujących aktów prawa miejscowego.

  1. INFORMACJE O SKŁADANIU ZGŁOSZEŃ:

  CENA WYWOŁAWCZA

  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości za cały okres trwania umowy wynosi 288.000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Do uzyskanej w przetargu ceny czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

  Wylicytowana łączna wartość świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby miesięcy, na jaki zostanie zawarta Umowa dzierżawy (dalej „Umowa”).

  WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

  Wysokość postąpienia wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego licytanta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  WADIUM

  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez licytanta wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. w pieniądzu na konto AMW REWITA Sp. z o.o. prowadzone przez bank Pekao S.A. nr rachunku 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg - dzierżawa - Hel - ul. Steyera”.

  Decyduje data wpływu wadium na konto Spółki.

  DATA I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

  Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 29.03.2021 r. w godzinach pomiędzy 13:00 a 14:00.

  DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

   – LICYTACJI

  Licytacja odbędzie się w dniu 29.03.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki
  AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Należy złożyć i przedstawić następujące dokumenty:

  1. Oświadczenia osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzorów stanowiących Załącznik do niniejszego Ogłoszenia,
  2. dokumenty potwierdzające zdolność finansową Licytanta do wykonania Umowy na oddanie składnika aktywów trwałych do odpłatnego korzystania w szczególności:
  1. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS, nie starsze niż 30 dni,
  2. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – US, nie starsze niż 30 dni,
  3. sprawozdanie finansowe za rok poprzedni lub dokument określający wysokość przychodów i kosztów za rok poprzedni,
  1. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej zgłoszenie,
  2. pisemną zgodę małżonka licytanta na złożenie zgłoszenia oraz zawarcie Umowy dzierżawy na przedmiotową nieruchomość. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  3. w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,
  4. oświadczenie o akceptacji treści wzoru Umowy.

  WIZJA LOKALNA

  Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 10.03.2021 r. do 24.03.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Oddziału Rewita Jurata, tel. 885-851-938.

  ZAWARCIE UMOWY

  I ZŁOŻENIE ZABEZPIECZEŃ

  O zatwierdzeniu wyniku przetargu oraz dacie podpisania Umowy i złożenia zabezpieczeń w formie aktu notarialnego w siedzibie Spółki Oferent zostanie poinformowany na piśmie.

  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

  Okres obowiązywania

  Umowa zostanie zawarta na czas określony 36 miesięcy, liczony od daty zawarcia Umowy (przełom kwietnia i maja br.).

  Czynsz dzierżawny i inne opłaty

  1. Dzierżawca będzie zobowiązany zapłacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny z góry w okresach miesięcznych. Stawka czynszu zostanie powiększona o należny podatek VAT.
  2. Czynsz dzierżawny za niepełne miesiące dzierżawy liczony będzie proporcjonalnie do liczby dni, przez które Dzierżawca korzysta z Przedmiotu dzierżawy, przy czym do wyliczenia przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.
  3. Czynsz dzierżawny będzie płatny przez Dzierżawcę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego i doręczonej na adres Dzierżawcy wskazany w komparycji Umowy.
  4. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji. Zmiany czynszu dzierżawnego z tytułu waloryzacji następują nie częściej niż raz w roku i dokonywane są w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja nastąpi wyłącznie w przypadku wzrostu Wskaźnika. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu waloryzacji nie stanowią zmian warunków Umowy, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy i następują za pisemnym powiadomieniem Najemcy przez Wynajmującego. Wynajmujący dokona pierwszej waloryzacji w roku kalendarzowym, następującym po roku kalendarzowym, w którym została zawarta Umowa, a w kolejnych latach po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wzrostu Wskaźnika.
  5. Oprócz wskazanego powyżej czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem Przedmiotu dzierżawy i prowadzeniem na nim działalności, a w szczególności:

  - opłat eksploatacyjnych (w tym opłat stałych) za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie nieczystości płynnych – płatnych na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego i rozliczenia zużycia wynikającego z odczytów liczników itp. – stany liczników w/w mediów zostaną spisane w protokole zdawczo – odbiorczym w dniu przekazania Przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy;

  - innych opłat związanych z prowadzeniem działalności przez Dzierżawcę, w tym opłaty abonamentowej za radioodbiorniki oraz telewizory używane w Przedmiocie dzierżawy oraz kosztów okresowych kontroli stanu technicznego Przedmiotu dzierżawy;

  - do złożenia w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy w urzędzie właściwej gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przedłożenia kopii deklaracji wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym urzędzie Wydzierżawiającemu.

  1. Za opóźnienie w terminie zapłaty czynszu dzierżawnego oraz innych opłat, o których mowa powyżej, Dzierżawca zobowiązany jest bez wezwania samodzielnie naliczyć i zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie, przy czym Strony przyjmują, że rok kalendarzowy ma 365 dni.
  2. Dzierżawca ponosi wszelkie opłaty lokalne, za wyjątkiem należności z tytułu podatków od nieruchomości.

  Zabezpieczenia

  1. Kaucja gwarancyjna wyniesie równowartość jednomiesięcznego czynszu brutto. Wpłacone przez Dzierżawcę wadium, tj. 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
  2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Dzierżawcy nominalnie, w terminie 30 dni od dnia zwrotu Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu oraz rozliczeniu lub potrąceniu wszystkich opłat i innych należności Wydzierżawiającego wynikających z Umowy.
  3. Kaucja gwarancyjna nie jest oprocentowana. W przypadku skorzystania z kaucji gwarancyjnej w trakcie obowiązywania Umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia wartości kaucji gwarancyjnej.
  4. Dzierżawca zobowiązany będzie w dniu zawarcia Umowy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji:
  1. w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc wprost z aktu notarialnego odnośnie wynikającego z Umowy obowiązku opuszczenia i zwrotu Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu w terminach określonych w Umowie;
  2. w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc wprost z aktu notarialnego do wysokości 36-cio-krotności miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto, odnośnie wynikającego z Umowy obowiązku terminowej zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu brutto oraz opłat dodatkowych, o których mowa w Umowie, a także wszelkimi innymi należnościami Wydzierżawiającego wynikającymi z Umowy, w tym w szczególności naliczonymi na podstawie Umowy wraz z odsetkami ustawowymi oraz ewentualnymi kosztami postępowania egzekucyjnego.

  Koszty aktów notarialnych ponosi Dzierżawca.

  1. Do dnia złożenia przez Dzierżawcę zabezpieczeń opisanych w niniejszym paragrafie, Wydzierżawiający może powstrzymać się od wydania Przedmiotu dzierżawy, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od powyższego, Dzierżawca jest obowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w Umowie od dnia określonego w Umowie, jako pierwszy dzień obowiązywania Umowy.

  Warunki rozwiązania Umowy dzierżawy

  1. Wydzierżawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek:
   1. korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem,
   2. poddzierżawienie, wynajęcie lub oddanie osobie trzeciej do nieodpłatnego korzystania całości lub części Przedmiotu dzierżawy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego,
   3. zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za pełny jeden okres płatności,
   4. niezłożenia zabezpieczeń określonych w Umowie,
   5. nieuzupełnienia kaucji gwarancyjnej zgodnie z Umową,
   6. naruszenia przez Dzierżawcę któregokolwiek postanowienia Umowy,
   7. wydania nakazu zajęcia majątku Dzierżawcy,
   8. zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Dzierżawca ma możliwość realizować przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Dzierżawcy.
  2. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1-6 powyżej Wydzierżawiający uprzednio wezwie Dzierżawcę odpowiednio do zapłaty należnego czynszu, złożenia zabezpieczenia lub zaprzestania naruszeń i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni, zaś w przypadku określonym w ust. 1 pkt 7 i 8 powyżej, Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  3. Dzierżawca zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń, w tym w szczególności związanych z przedterminowym zakończeniem obowiązywania Umowy.
  4. Pozostałe warunki Umowy dzierżawy przedstawione są we wzorze Umowy, która stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści

  „ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.” dostępnych w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych https://www.rewita.pl oraz www.amwrewita.pl

  Informujemy również, iż:

  1. nieruchomość, nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich,
  2. w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne, mogące ograniczać używanie nieruchomości przez Dzierżawcę,
  3. do niniejszego postępowania nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa § 3 ust.
   2 pkt. 2 „ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.”

  Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Załączniki:

  1. Wzory oświadczeń.
  2. Wzór Umowy.
  Więcej
 • Warszawa, dnia 14.09.2020 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43;
  e-mail: nieruchomosci@rewita.pl; www.rewita.pl,www.amwrewita.pl na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
  W WARSZAWIE” (dalej Zasady).

  OGŁASZA

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

  niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w następujących postępowaniach:

   

  Postępowanie przetargowe nr I – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/20 o pow. 0,1822 ha wraz z udziałem w wysokości 93/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr II – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/18 o pow. 0,1170 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr III – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/17 o pow. 0,1157 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr IV – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/19 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem w wysokości 80/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr V – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/16 o pow. 0,1148 ha wraz z udziałem w wysokości 58/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Mapa z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych działek stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia przetargowego.

  1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

  tel. 501-530-845, e-mail: nieruchomosci@rewita.pl

  OPIS

  Kompleks niezabudowanych działek położony jest w południowo-zachodniej części wsi Maróz, w odległości ok. 6 km od Waplewa i od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk. Wieś Maróz jest popularnym ośrodkiem wypoczynkowym ze względu na okoliczne lasy oraz jezioro. Oprócz licznych prywatnych kwater znajdują się tam również dwa ośrodki wypoczynkowe oraz zabudowa letniskowa. Kompleks położony jest w odległości ok. 500 m od jeziora Maróz, od strony wschodniej i południowej jest częściowo ogrodzony.

  Dostęp do drogi publicznej

  Do wsi prowadzi lokalna droga asfaltowa, dojazd do działek odbywa się przez działkę drogową
  o nr. ewid. 41/21.

  Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

  Teren nieruchomości porośnięty jest trawą i pojedynczymi krzewami.

  Sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna znajdują się w zasięgu działek, wzdłuż drogi gminnej – działki nr 106.

  Zagospodarowanie przestrzenne:

  Działki położone są na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem działki drogowej nr 41/21, która położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „1KDW” – teren drogi wewnętrznej (Uchwała Rady Miejskiej nr XLI-367/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.).

  Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX-348/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem „R” – tereny rozwoju funkcji turystycznej.

  Strefa

  Przedmiotowe nieruchomości położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej.

  1. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:

  CENA WYWOŁAWCZA

  Postępowanie przetargowe nr I - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych);

  Postępowanie przetargowe nr II - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100);

  Postępowanie przetargowe nr III - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);

  Postępowanie przetargowe nr IV - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

  Postępowanie przetargowe nr V - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

  Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem
  od towarów i usług w wysokości 23 %.

  WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

  Postępowanie przetargowe nr I - wysokość postąpienia wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr II - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr III - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr IV - wysokość postąpienia wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr V - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych, 00/100).

  Warunkiem ważności każdego ww. postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  WADIUM

  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości:

  Postępowanie przetargowe nr I - wysokość wadium wynosi 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych, 00/100)

  Postępowanie przetargowe nr II - wysokość wadium wynosi 6.600,00 zł (słownie: sześć  tysięcy sześćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr III - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr IV - wysokość wadium wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr V - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100).

  Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020 r. na konto AMW REWITA Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. nr 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911
  z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg Maróz – postępowanie [należy wpisać numer postępowania: I, II, III, IV lub V]”.

  Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

  WIZJA LOKALNA

  Nieruchomość można oglądać w dni robocze do dnia 12.10.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Kowalskim, tel. 502-385-366.

  DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - LICYTACJI

  Licytacje odbędą się w dniu 15.10.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr I,

  11:30 – postępowanie nr II,

  12:00 – postępowanie nr III,

  12:30 – postępowanie nr II,

  13:00 – postępowanie nr V,

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
  I piętro, sala konferencyjna.

  Należy przedstawić oraz złożyć następujące dokumenty:

  1. potwierdzenie wpłaty wadium,
  2. do wglądu dowód tożsamości osób, które stawiły się na licytacji,
  3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium,
  4. w przypadku osób fizycznych, oferent zobowiązany jest przedstawić w oryginale pisemną zgodę małżonka uczestnika na dokonanie nabycia nieruchomości z podaniem oznaczenia nieruchomości, potwierdzoną własnoręcznym podpisem. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego
   o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  5. w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,
  6. oświadczenie osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Ogłoszenia.
  1. POZOSTAŁE INFORMACJE

  Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej https://www.rewita.pl oraz www.amwrewita.pl.

  Do niniejszego postępowania przetargowego nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2) „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

  Z uwagi na przysługujące Krajowemu Zasobowi Nieruchomości ustawowe prawo pierwokupu na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2020.1100, tj. z dnia 25.06.2020), z uczestnikiem przetargu, który wygra przetarg, podpisana zostanie warunkowa umowa sprzedaży zawierająca warunek niewykonania przez Krajowy Zasób Nieruchomości prawa pierwokupu.

  Działka drogowa nr 41/21 o pow. 0,2144 ha obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego.

  Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza do czynności notarialnych związanych z przetargiem i sprzedażą nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.

  Załączniki:

  1. Wzór oświadczenia.
  2. Informacja o ochronie danych osobowych.
  3. Mapa z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych działek.
  Więcej
 • Maróz - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w następujących postępowaniach:

  TERMIN PRZETARGU:

  Licytacje odbędą się w dniu 26.08.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr I,

  11:30 – postępowanie nr III,

  12:00 – postępowanie nr IV,

  Licytacje odbędą się w dniu 27.08.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr II,

  11:30 – postępowanie nr V,

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
  I piętro, sala konferencyjna.

   

  Postępowanie przetargowe nr I – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/16 o pow. 0,1148 ha wraz z udziałem w wysokości 58/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr II – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/17 o pow. 0,1157 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr III – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/18 o pow. 0,1170 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr IV – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/19 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem w wysokości 80/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie,KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr V – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/20 o pow. 0,1822 ha wraz z udziałem w wysokości 93/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Więcej
 • Termin przetargu - 22.07.2020 r.

  godz. 11:00 – postępowanie nr I

  godz. 11:30 – postępowanie nr II

  godz. 12:00 – postępowanie nr III

  godz. 12:30 – postępowanie nr IV

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Licytacja odbędzie się w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Termin przetargu - nowy termin przetargu 31.07.2020 r. 22.06.2020 r. 19.03.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Termin przetargu - 12.03.2020 r.

  godz. 11:00 – postępowanie nr I

  godz. 11:30 – postępowanie nr II

  godz. 12:00 – postępowanie nr III

  godz. 12:30 – postępowanie nr IV

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kołobrzegu.

  Termin przetargu - 28.11.2019 r. o godz. 12.00

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • Termin przetargu - 19.09.2019 r.

  godz. 12:00 – postępowanie nr I

  godz. 12:40 – postępowanie nr II

  godz. 13:20 – postępowanie nr III

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.:

  - 139 i 140 i 138/43  o łącznej powierzchni 2,0051 ha, wraz z wyposażeniem.

  Składanie zgłoszeń w dniu 18.06.2019 r. w godzinach od 9:00 do 11:00. Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2019 o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15

  Więcej
 • Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w Darłowie, na okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

  Termin składania ofert - do dnia 31.05.2019 r.

  Więcej
 • Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu i powierzchni użytkowej (kawiarnia) w Oddziale Rewita Mielno, na okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r.

  Termin składania ofert - do dnia 20.05.2019 r.

  Więcej
 • Więcej
 • Termin przetargu - 17.01.2019 r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU

  POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZONEGO 12 CZERWCA 2018 R.

  Na podstawie § 16 ust. 1 „Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”,

  Zarząd AMW REWITA  Sp. z o.o. odwołuje postępowanie przetargowe

  ogłoszone 12 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 2/26, 2/35 i 2/36 o łącznej pow. 5,5572 ha, położonej przy ul. Zwycięstwa 26 w Darłowie, obręb 0001 Darłowo 1, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098432/4, za cenę wywoławczą w wysokości 12.000.000,00 zł netto.  Darłowo – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 2/26, 2/35 i 2/36 o łącznej pow. 5,5572 ha, obręb 0001 Darłowo 1,  gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, położonej przy ul.  Zwycięstwa 26 w Darłowie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098432/4, bez wyposażenia.

  Więcej
Data stworzenia : 2012-06-11 13:11 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2012-06-11 13:11 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-13 08:37 Osoba modyfikująca : Dorota Czaja