AMW REWITA Sp. z o.o.

AMW REWITA Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronie BIP AMW REWITA Sp. z o.o.

 • Hel – ul. Steyera przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr 139, 140 i 138/43, o łącznej powierzchni: 2,0051 ha, położonej przy ulicy Steyera w miejscowości Hel, gmina Hel, powiat pucki, województwo pomorskie         

    Warszawa, dnia 10.03.2021 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43; e-mail: sekretariat@rewita.pl; www.rewita.plwww.amwrewita.pl  na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SP. Z O.O.” (dalej Zasady).

  OGŁASZA

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OKREŚLONY 36 MIESIĘCY

  nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.:

  - 139 i 140 (dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GD2W/00031470/5),

  - 138/43 (dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GD2W/00057134/6),

  o łącznej powierzchni 2,0051 ha.

  Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku.

  1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

  OPIS

  Nieruchomość jest położona w miejscowości Hel przy ul. Steyera 3, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na obrzeżach miasta w jego północno-wschodniej części, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

  W najbliższym otoczeniu:

  • od strony południowej – zabudowa garażowa,
  • od strony zachodniej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
  • od strony północnej i wschodniej – nieruchomości gruntowe niezabudowane, zadrzewione.

  Nieruchomość usytuowana w północnej części terenów zabudowy miejskiej w odległości ok.:

  • 10 min od centrum,
  • 15 min. od Zatoki Puckiej,
  • 25 min. od Morza Bałtyckiego.

  Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

  Działka o nr. ewid. 139 zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami:

  • budynkiem wykorzystywanym jako portiernia o powierzchni użytkowej 10 m²,
  • węzłem sanitarnym z kotłownią o powierzchni użytkowej 179 m².

  Działka o nr. ewid. 140 jest niezabudowana, natomiast działka o nr ewid. 138/43 stanowi drogę dojazdową do drogi publicznej tj. ul. Steyera.

  Nieruchomość jest wyposażona w instalacje: wodną, kanalizację sanitarną oraz elektryczną, które są w złym stanie technicznym i mogą wymagać remontu (brak obowiązujących umów na dostawę mediów). Teren ogrodzony siatką stalową. Szczegóły dotyczące możliwości podłączenia się do sieci miejskiej oraz operatora energii elektrycznej należy ustalić podczas oględzin z Dyrektorem Oddziału Rewita Jurata, tel. 885-851-938.

  Informujemy, że zabudowa objęta jest ubezpieczeniem mienia od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz innych zdarzeń losowych.

  Cel dzierżawy przedmiotowej nieruchomości jest ograniczony do założeń obowiązujących aktów prawa miejscowego.

  1. INFORMACJE O SKŁADANIU ZGŁOSZEŃ:

  CENA WYWOŁAWCZA

  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości za cały okres trwania umowy wynosi 288.000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Do uzyskanej w przetargu ceny czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

  Wylicytowana łączna wartość świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby miesięcy, na jaki zostanie zawarta Umowa dzierżawy (dalej „Umowa”).

  WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

  Wysokość postąpienia wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego licytanta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  WADIUM

  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez licytanta wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. w pieniądzu na konto AMW REWITA Sp. z o.o. prowadzone przez bank Pekao S.A. nr rachunku 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg - dzierżawa - Hel - ul. Steyera”.

  Decyduje data wpływu wadium na konto Spółki.

  DATA I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

  Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 29.03.2021 r. w godzinach pomiędzy 13:00 a 14:00.

  DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

   – LICYTACJI

  Licytacja odbędzie się w dniu 29.03.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki
  AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

  Należy złożyć i przedstawić następujące dokumenty:

  1. Oświadczenia osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzorów stanowiących Załącznik do niniejszego Ogłoszenia,
  2. dokumenty potwierdzające zdolność finansową Licytanta do wykonania Umowy na oddanie składnika aktywów trwałych do odpłatnego korzystania w szczególności:
  1. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS, nie starsze niż 30 dni,
  2. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – US, nie starsze niż 30 dni,
  3. sprawozdanie finansowe za rok poprzedni lub dokument określający wysokość przychodów i kosztów za rok poprzedni,
  1. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej zgłoszenie,
  2. pisemną zgodę małżonka licytanta na złożenie zgłoszenia oraz zawarcie Umowy dzierżawy na przedmiotową nieruchomość. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  3. w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,
  4. oświadczenie o akceptacji treści wzoru Umowy.

  WIZJA LOKALNA

  Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 10.03.2021 r. do 24.03.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Oddziału Rewita Jurata, tel. 885-851-938.

  ZAWARCIE UMOWY

  I ZŁOŻENIE ZABEZPIECZEŃ

  O zatwierdzeniu wyniku przetargu oraz dacie podpisania Umowy i złożenia zabezpieczeń w formie aktu notarialnego w siedzibie Spółki Oferent zostanie poinformowany na piśmie.

  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

  Okres obowiązywania

  Umowa zostanie zawarta na czas określony 36 miesięcy, liczony od daty zawarcia Umowy (przełom kwietnia i maja br.).

  Czynsz dzierżawny i inne opłaty

  1. Dzierżawca będzie zobowiązany zapłacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny z góry w okresach miesięcznych. Stawka czynszu zostanie powiększona o należny podatek VAT.
  2. Czynsz dzierżawny za niepełne miesiące dzierżawy liczony będzie proporcjonalnie do liczby dni, przez które Dzierżawca korzysta z Przedmiotu dzierżawy, przy czym do wyliczenia przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.
  3. Czynsz dzierżawny będzie płatny przez Dzierżawcę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego i doręczonej na adres Dzierżawcy wskazany w komparycji Umowy.
  4. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji. Zmiany czynszu dzierżawnego z tytułu waloryzacji następują nie częściej niż raz w roku i dokonywane są w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja nastąpi wyłącznie w przypadku wzrostu Wskaźnika. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu waloryzacji nie stanowią zmian warunków Umowy, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy i następują za pisemnym powiadomieniem Najemcy przez Wynajmującego. Wynajmujący dokona pierwszej waloryzacji w roku kalendarzowym, następującym po roku kalendarzowym, w którym została zawarta Umowa, a w kolejnych latach po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wzrostu Wskaźnika.
  5. Oprócz wskazanego powyżej czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem Przedmiotu dzierżawy i prowadzeniem na nim działalności, a w szczególności:

  - opłat eksploatacyjnych (w tym opłat stałych) za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie nieczystości płynnych – płatnych na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego i rozliczenia zużycia wynikającego z odczytów liczników itp. – stany liczników w/w mediów zostaną spisane w protokole zdawczo – odbiorczym w dniu przekazania Przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy;

  - innych opłat związanych z prowadzeniem działalności przez Dzierżawcę, w tym opłaty abonamentowej za radioodbiorniki oraz telewizory używane w Przedmiocie dzierżawy oraz kosztów okresowych kontroli stanu technicznego Przedmiotu dzierżawy;

  - do złożenia w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy w urzędzie właściwej gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przedłożenia kopii deklaracji wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym urzędzie Wydzierżawiającemu.

  1. Za opóźnienie w terminie zapłaty czynszu dzierżawnego oraz innych opłat, o których mowa powyżej, Dzierżawca zobowiązany jest bez wezwania samodzielnie naliczyć i zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie, przy czym Strony przyjmują, że rok kalendarzowy ma 365 dni.
  2. Dzierżawca ponosi wszelkie opłaty lokalne, za wyjątkiem należności z tytułu podatków od nieruchomości.

  Zabezpieczenia

  1. Kaucja gwarancyjna wyniesie równowartość jednomiesięcznego czynszu brutto. Wpłacone przez Dzierżawcę wadium, tj. 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
  2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Dzierżawcy nominalnie, w terminie 30 dni od dnia zwrotu Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu oraz rozliczeniu lub potrąceniu wszystkich opłat i innych należności Wydzierżawiającego wynikających z Umowy.
  3. Kaucja gwarancyjna nie jest oprocentowana. W przypadku skorzystania z kaucji gwarancyjnej w trakcie obowiązywania Umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia wartości kaucji gwarancyjnej.
  4. Dzierżawca zobowiązany będzie w dniu zawarcia Umowy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji:
  1. w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc wprost z aktu notarialnego odnośnie wynikającego z Umowy obowiązku opuszczenia i zwrotu Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu w terminach określonych w Umowie;
  2. w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc wprost z aktu notarialnego do wysokości 36-cio-krotności miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto, odnośnie wynikającego z Umowy obowiązku terminowej zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu brutto oraz opłat dodatkowych, o których mowa w Umowie, a także wszelkimi innymi należnościami Wydzierżawiającego wynikającymi z Umowy, w tym w szczególności naliczonymi na podstawie Umowy wraz z odsetkami ustawowymi oraz ewentualnymi kosztami postępowania egzekucyjnego.

  Koszty aktów notarialnych ponosi Dzierżawca.

  1. Do dnia złożenia przez Dzierżawcę zabezpieczeń opisanych w niniejszym paragrafie, Wydzierżawiający może powstrzymać się od wydania Przedmiotu dzierżawy, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od powyższego, Dzierżawca jest obowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w Umowie od dnia określonego w Umowie, jako pierwszy dzień obowiązywania Umowy.

  Warunki rozwiązania Umowy dzierżawy

  1. Wydzierżawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek:
   1. korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem,
   2. poddzierżawienie, wynajęcie lub oddanie osobie trzeciej do nieodpłatnego korzystania całości lub części Przedmiotu dzierżawy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego,
   3. zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za pełny jeden okres płatności,
   4. niezłożenia zabezpieczeń określonych w Umowie,
   5. nieuzupełnienia kaucji gwarancyjnej zgodnie z Umową,
   6. naruszenia przez Dzierżawcę któregokolwiek postanowienia Umowy,
   7. wydania nakazu zajęcia majątku Dzierżawcy,
   8. zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Dzierżawca ma możliwość realizować przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Dzierżawcy.
  2. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1-6 powyżej Wydzierżawiający uprzednio wezwie Dzierżawcę odpowiednio do zapłaty należnego czynszu, złożenia zabezpieczenia lub zaprzestania naruszeń i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni, zaś w przypadku określonym w ust. 1 pkt 7 i 8 powyżej, Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  3. Dzierżawca zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń, w tym w szczególności związanych z przedterminowym zakończeniem obowiązywania Umowy.
  4. Pozostałe warunki Umowy dzierżawy przedstawione są we wzorze Umowy, która stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści

  „ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.” dostępnych w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych https://www.rewita.pl oraz www.amwrewita.pl

  Informujemy również, iż:

  1. nieruchomość, nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich,
  2. w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne, mogące ograniczać używanie nieruchomości przez Dzierżawcę,
  3. do niniejszego postępowania nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa § 3 ust.
   2 pkt. 2 „ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.”

  Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Załączniki:

  1. Wzory oświadczeń.
  2. Wzór Umowy.
  Więcej
 • Informujemy, że na platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/zostało opublikowane postępowanie pod tytułem:

  Sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 3 w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nr postępowania : RWT/OMDZ/272/REG/01/2021

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade

  do dnia 08.03.2021 do godz.: 11:00

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem : Dostawa wyrobów garmażeryjnych   wraz z transportem i rozładunkiem do Oddziału  Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek

  Więcej
 • Informujemy, że na platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/zostało opublikowane postępowanie pod tytułem:

  Sukcesywne dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Zakopane, ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak, niż od dnia 24.02.2021r., nr postępowania : RWT/OZKP/272/REG/4/2021

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade

  do dnia 02.02.2021 do godz.: 11:00

  Więcej
 • Informujemy, że na platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/zostało opublikowane postępowanie pod tytułem:

  Sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego i wołowego oraz  wędlin wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo  w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nr postępowania : RWT/ORGW/ZA/ REG-272/1/2021

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 26.01.2021 do godz.: 12:00

  Więcej
 • Informujemy, że na platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/zostało opublikowane postępowanie pod tytułem:

  Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo  w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nr postępowania : RWT/ORGW/ZA/ REG-272/74/22020

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 26.01.2021 do godz.: 12:00

  Więcej
 • Informujemy, że na platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/zostało opublikowane postępowanie pod tytułem:

  Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papierniczych dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Zakopane, ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nr postępowania : RWT/OZKP/272/REG/3/2021.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 26.01.2021 do godz.: 12:00

  Więcej
 • Informujemy, że na platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/zostało opublikowane postępowanie pod tytułem:

  Sukcesywna (wg potrzeb) dostawa materiałów hydraulicznych(sanitarnych) i budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Pieczyska, ul. Wypoczynkowa 1, 86-010 Koronowo

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 13.01.2021 do godz.: 12:00

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku wraz z transportem i rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o. ODDZIAŁ REWITA SOPOT 81-772 Sopot, ul. Kilińskiego 12, nr postępowania RWT/OSPT/272/REG/35/2020.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 31.12.2020r. do godz. 12:00 .

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku wraz z transportem i rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o. ODDZIAŁ REWITA SOPOT 81-772 Sopot, ul. Kilińskiego 12, nr postępowania RWT/OSPT/272/REG/35/2020.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 31.12.2020r. do godz. 12:00 .

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na obsłudze Zamawiającego jako administratora danych osobowych w zakresie bieżącego nadzoru oraz wsparcia związanego z ochroną danych osobowych.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 29.12.2020r. do godz. 13:00.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 24.12.2020 r. do godz. 09:00.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z udostępnieniem pojemników w terenu Oddziału Rewita Międzyzdroje.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 17.12.2020 r. do godz. 11:00

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa nabiału wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 21.12.2020 r. do godz. 11:00.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem : Dostawa wyrobów garmażeryjnych   wraz z transportem i rozładunkiem do Oddziału  Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa pieczywa wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. ODDZIAŁ REWITA SOPOT 81-772 Sopot, ul. Kilińskiego 12, nr postępowania RWT/OSPT/272/REG/34/2020.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 18.12.2020r. do godz. 11:00 .

   
   
  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa wyrobów cukierniczych wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. ODDZIAŁ REWITA SOPOT 81-772 Sopot, ul. Kilińskiego 12, nr postępowania RWT/OSPT/272/REG/33/2020.

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 18.12.2020r. do godz. 11:00 .

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem: Sukcesywna dostawa nabiału wraz z transportem i rozładunkiem dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Zakopane

  Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 10.12.2020r. do godz. 13:00.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem : Sukcesywna dostawa nabiału  wraz z transportem i rozładunkiem do Oddziału  Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane postępowanie pod tytułem : Sukcesywna dostawa pieczywa  wraz z transportem i rozładunkiem do Oddziału  Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek.

  Więcej
Data stworzenia : 2011-07-11 14:24 Autor : Data publikacji : 2011-07-11 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-31 15:58 Osoba modyfikująca : Beata Przychodzeń