AMW REWITA Sp. z o.o.

AMW REWITA Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronie BIP AMW REWITA Sp. z o.o.

 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:Dostawa pompy do ścieków z rozdrabniaczem

  Więcej
 • Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Logintrade do dnia 07.10.2020r. do godz. 12:00.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Dostawa wykładziny podłogowej dla Oddziału Rewita Waplewo

  Więcej
 • Warszawa, dnia 14.09.2020 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43;
  e-mail: nieruchomosci@rewita.pl; www.rewita.pl,www.amwrewita.pl na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
  W WARSZAWIE” (dalej Zasady).

  OGŁASZA

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

  niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w następujących postępowaniach:

   

  Postępowanie przetargowe nr I – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/20 o pow. 0,1822 ha wraz z udziałem w wysokości 93/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr II – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/18 o pow. 0,1170 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr III – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/17 o pow. 0,1157 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr IV – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/19 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem w wysokości 80/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Postępowanie przetargowe nr V – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/16 o pow. 0,1148 ha wraz z udziałem w wysokości 58/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Mapa z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych działek stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia przetargowego.

  1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

  tel. 501-530-845, e-mail: nieruchomosci@rewita.pl

  OPIS

  Kompleks niezabudowanych działek położony jest w południowo-zachodniej części wsi Maróz, w odległości ok. 6 km od Waplewa i od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk. Wieś Maróz jest popularnym ośrodkiem wypoczynkowym ze względu na okoliczne lasy oraz jezioro. Oprócz licznych prywatnych kwater znajdują się tam również dwa ośrodki wypoczynkowe oraz zabudowa letniskowa. Kompleks położony jest w odległości ok. 500 m od jeziora Maróz, od strony wschodniej i południowej jest częściowo ogrodzony.

  Dostęp do drogi publicznej

  Do wsi prowadzi lokalna droga asfaltowa, dojazd do działek odbywa się przez działkę drogową
  o nr. ewid. 41/21.

  Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

  Teren nieruchomości porośnięty jest trawą i pojedynczymi krzewami.

  Sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna znajdują się w zasięgu działek, wzdłuż drogi gminnej – działki nr 106.

  Zagospodarowanie przestrzenne:

  Działki położone są na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem działki drogowej nr 41/21, która położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „1KDW” – teren drogi wewnętrznej (Uchwała Rady Miejskiej nr XLI-367/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.).

  Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX-348/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem „R” – tereny rozwoju funkcji turystycznej.

  Strefa

  Przedmiotowe nieruchomości położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej.

  1. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:

  CENA WYWOŁAWCZA

  Postępowanie przetargowe nr I - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych);

  Postępowanie przetargowe nr II - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100);

  Postępowanie przetargowe nr III - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);

  Postępowanie przetargowe nr IV - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

  Postępowanie przetargowe nr V - cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

  Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem
  od towarów i usług w wysokości 23 %.

  WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

  Postępowanie przetargowe nr I - wysokość postąpienia wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr II - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr III - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr IV - wysokość postąpienia wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr V - wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych, 00/100).

  Warunkiem ważności każdego ww. postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  WADIUM

  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości:

  Postępowanie przetargowe nr I - wysokość wadium wynosi 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych, 00/100)

  Postępowanie przetargowe nr II - wysokość wadium wynosi 6.600,00 zł (słownie: sześć  tysięcy sześćset złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr III - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr IV - wysokość wadium wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100).

  Postępowanie przetargowe nr V - wysokość wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100).

  Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020 r. na konto AMW REWITA Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. nr 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911
  z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg Maróz – postępowanie [należy wpisać numer postępowania: I, II, III, IV lub V]”.

  Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

  WIZJA LOKALNA

  Nieruchomość można oglądać w dni robocze do dnia 12.10.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Kowalskim, tel. 502-385-366.

  DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - LICYTACJI

  Licytacje odbędą się w dniu 15.10.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr I,

  11:30 – postępowanie nr II,

  12:00 – postępowanie nr III,

  12:30 – postępowanie nr II,

  13:00 – postępowanie nr V,

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
  I piętro, sala konferencyjna.

  Należy przedstawić oraz złożyć następujące dokumenty:

  1. potwierdzenie wpłaty wadium,
  2. do wglądu dowód tożsamości osób, które stawiły się na licytacji,
  3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium,
  4. w przypadku osób fizycznych, oferent zobowiązany jest przedstawić w oryginale pisemną zgodę małżonka uczestnika na dokonanie nabycia nieruchomości z podaniem oznaczenia nieruchomości, potwierdzoną własnoręcznym podpisem. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego
   o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  5. w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,
  6. oświadczenie osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Ogłoszenia.
  1. POZOSTAŁE INFORMACJE

  Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej https://www.rewita.pl oraz www.amwrewita.pl.

  Do niniejszego postępowania przetargowego nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2) „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

  Z uwagi na przysługujące Krajowemu Zasobowi Nieruchomości ustawowe prawo pierwokupu na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2020.1100, tj. z dnia 25.06.2020), z uczestnikiem przetargu, który wygra przetarg, podpisana zostanie warunkowa umowa sprzedaży zawierająca warunek niewykonania przez Krajowy Zasób Nieruchomości prawa pierwokupu.

  Działka drogowa nr 41/21 o pow. 0,2144 ha obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego.

  Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza do czynności notarialnych związanych z przetargiem i sprzedażą nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.

  Załączniki:

  1. Wzór oświadczenia.
  2. Informacja o ochronie danych osobowych.
  3. Mapa z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych działek.
  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Dostawa specjalistycznych środków czystości dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-09-08 11:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • 1.Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:SUKCESYWNE DOSTAWY SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA  ODDZIAŁU REWITA  WAPLEWO

  2. Termin składania ofert 27.08.2020. g. 10.00

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Usługa konserwacji stałej urządzeń dźwigowych dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-27 11:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Usługa czyszczenia separatora tłuszczu z odbiorem i utylizacją odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi wraz z usługą przeglądu serwisowego urządzenia dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-24 12:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

   

  PRZEGLĄD PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO oraz HYDRANTÓW- Oddział Sucha Zamek Czocha, Sucha, 59-820 Leśna- znak sprawy RWT/OZCZ/272/REG/30/2020

   

  Termin składania ofert: 17.08.2020 r., godz. 12:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Dostawy nabiału dla Oddziału Rewita Sucha - znak sprawy RWT/OZCZ/272/REG/82/2019

   

  Termin składania ofert: 19.08.2020 r., godz. 10:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • 1. Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem: „SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH   DLA ODDZIAŁU REWITA  WAPLEWO

  2. Termin składania ofert 21.08.2020. g. 9.00

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Jednorazowa dostawa chłodziarek (minibarów) dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-21 14:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Jednorazowa dostawa tekstyliów hotelowych dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-21 12:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Jednorazowa dostawa sprzętu gastronomicznego dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-21 10:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Jednorazowa dostawa obrusów dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-20 11:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Jednorazowa dostawa telewizorów dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-20 14:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • Informujemy, że na Platformie zakupowej https://rewita.logintrade.net/ zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert pod tytułem:

  Jednorazowa dostawa zastawy stołowej i wyposażenia gastronomicznego dla Oddziału Rewita Zakopane

  Termin składania ofert : 2020-08-20 13:00

  Wszelkie informacje znajdą Państwo na Platformie zakupowej AMW REWITA Sp. z o.o.

  Więcej
 • W postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym na podstawie obowiązującego Regulaminu zakupów w AMW REWITA Sp. z o.o. oraz art. 701 Kodeksu Cywilnego pt:

  Przedmiotem zakupu jest sukcesywna dostawa (wg zapotrzebowanie zamawiającego) opału – pellet do kompleksu Albatros (adres: 84-150 Hel, ul. Helska 11) dla Oddziału Rewita Jurata

  nr postępowania: RWT/OJRT/REG-272/035/2020

  AMW REWITA Sp. z o.o. oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego zaproszenia do składania ofert jednocześnie Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego.

  Więcej
 • Maróz - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w następujących postępowaniach:

  TERMIN PRZETARGU:

  Licytacje odbędą się w dniu 26.08.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr I,

  11:30 – postępowanie nr III,

  12:00 – postępowanie nr IV,

  Licytacje odbędą się w dniu 27.08.2020 r. odpowiednio o godz.:

  11:00 – postępowanie nr II,

  11:30 – postępowanie nr V,

  w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
  I piętro, sala konferencyjna.

   

  Postępowanie przetargowe nr I – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/16 o pow. 0,1148 ha wraz z udziałem w wysokości 58/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr II – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/17 o pow. 0,1157 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr III – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/18 o pow. 0,1170 ha wraz z udziałem w wysokości 59/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr IV – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/19 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem w wysokości 80/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie,KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

   

  Postępowanie przetargowe nr V – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 41/20 o pow. 0,1822 ha wraz z udziałem w wysokości 93/1000 w działce drogowej nr 41/21 o pow. 0,2144 ha, położonych w miejscowości Maróz, obręb Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5.

  Więcej
Data stworzenia : 2011-07-11 14:24 Autor : Data publikacji : 2011-07-11 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-31 15:58 Osoba modyfikująca : Beata Przychodzeń